Vēsture

Naujenes Novadpētniecības muzejs ir Augšdaugavas novada Kultūras pārvaldes struktūrvienība, viens no nedaudzajiem pašvaldības muzejiem Latvijā, kas akreditēts uz 10 gadiem.

2017. gadā muzejs svin pilngadības svētkus. 21 gadu atpakaļ – 1996. gada 29. maijā Naujenes pagasta padome pieņēma lēmumu par muzeja izveidošanu. Muzeja pastāvēšanas laikā ir paveikts daudz: savākti vairāk kā 20000 eksponāti, izveidotas pastāvīgās ekspozīcijas, tai skaitā Daugavpils novada lepnums – tēlniecei Valentīnai Zeilei veltīta mākslas ekspozīcija, apmeklētājiem piedāvātas daudzveidīgas tematiskās izstādes, izglītojošas muzejpedagoģiskas programmas, radošās darbnīcas un pasākumi.

Pēc izveidošanas muzejs atradās Lociku ciemā, Naujenes kultūras nama, vēlāk Lāču pamatskolas telpās.  2005. gadā muzejs tika pārcelts uz Naujenes ciemu. Pašreizējās muzeja ēkas būvniecība  uzsākta 1933. gada 2. oktobrī. Sākotnēji ēka celta Naujenes pagasta nama vajadzībām.  No 1949. gada līdz 2005. gadam ēkā atradās Naujenes pamatskola, bet nu jau 10 gadus atrodas muzejs.

2013. gadā, pateicoties Daugavpils novada domes un Lauku atbalsta dienesta finasējumam, muzejā pabeigti vērienīgi renovācijas darbi.

2014. gadā muzejā tika realizēti 2 pārrobežu sadarbības projekti, kuru rezultātā tapa modernas ekspozīcijas un izveidots Dabas informācijas centrs.

2015. gadā  pabeigta Eiropas Lauksaimniecības fonda  lauku attīstībai (ELFLA) atbalstītā projekta „Vecticībnieku vēsturiskās apbūves atjaunošana un lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Slutišķu sādžā” realizācija. Projektu līdzfinansēja Daugavpils novada dome. Projekta ietvaros ir saglabāts, atjaunots un restaurēts unikāls vecticībnieku kultūras mantojums un 2015. gadā izveidota Naujenes Novadpētniecības muzeja ekspozīcija „Slutišķu vecticībnieku lauku sēta”. Ņemot vērā vēsturiskās izpētes rezultātus, atjaunots slēgtais pagalms ar koka žogu un goda vārtiem, pagalmā izrakta aka ar svērteni. Vadoties pēc fotogrāfijām un vēstures avotiem atjaunoti kūts un šķūnis, kuros izvietota ekspozīcija „Zirgvilkmes darbarīki Daugavpils novadā”.

2017. gadā realizēts Valsts kultūrkapitāla projekts “Tēlnieces Valentīnas Zeiles dzīves karnevāls: Naujene-Rīga-Parīze”. Projekta rezultātā ir izveidota ārpusmuzeja biogrāfiskā izstāde „Dzīves karnevāls: Naujene – Rīga – Parīze”, kurā pēc hronoloģiskā principa tika apkopots mākslinieces dzīves gājums, atklāta daudzšķautnainā mākslinieces personība (tēlniece, skolotāja, dzejniece utt…) un parādīta V.Zeiles ietekme Latvijas un Francijas mākslā, ilustrējot nozīmīgākos sasniegumus. Izstādē izmantoti muzeja krājuma materiāli – fotogrāfijas, dokumenti, rokraksti un mākslinieces sarakste. Jāatzīmē, ka biogrāfiskā izstāde tika izvietota nevis muzeja telpās, bet muzeja teritorijā [Naujene, skolas iela1] tāpēc tā ir pieejama apmeklētājiem par brīvu jebkurā laikā, neatkarīgi no muzeja darba laika.

2019.-2021. gadā Daugavpils novada Kultūras pārvalde sadarbībā ar Nacionālo Polockas vēstures un kultūras muzeju – rezervātu un Zinātniski pētniecisko kultūras institūciju “Braslavas rajona muzeju apvienība” [Baltkrievija] realizē projektu  ENI – LLB – 1 – 216 “Dvinas / Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei” [akronīms “Seno amatu jaunā dzīve”]. Šo projektu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam finansē Eiropas Savienība. Projekta mērķis ir izpētīt un saglabāt Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālās amatu prasmes un nodot tās nākamajai paaudzei, izmantojot muzeju izglītojošās programmas, radošās darbnīcas, izstādes, kā arī  inovatīvas izglītojošas metodes, kuras balstītas tiešā komunikācijā ar vietējiem amatniekiem. Projekta kopējās izmaksas  ir 122 258,00 EUR, no kurām Eiropas kaimiņattiecību instrumenta līdzfinansējums ir 90% jeb 110 032,20 EUR, valsts budžeta dotācija ir 2645,35 EUR un Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējums ir 2645,35 EUR. 

2020.-2021. gadā Slutišķu sādža tika īstenots projekts  “Rīteiropas vērtības”. Vadošais projekta partneris ir Daugavpils pilsētas dome un viens no sadarbības partneriem ir Augšdaugavas novada dome. Projekta mērķis ir saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu Latgalē ar augstu simbolisko vērtību un devumu vietējās, nacionālās un eiropeiskās identitātes stiprināšanai, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus ilgtspējīgai ekonomiskās izaugsmes veicināšanai reģionā.

Projektā tika restaurēta sēta “Slutiški-2”, kurai pēc restaurācijas tika atgriests vēsturiskais mājvārds “Upāni”. Projekta budžets sētas  “Upāni” ekspozīciju iekārtošanai ir EUR 336 243, 56. [t.sk: ēku renovācijai un teritorijas labiekārtošanai -EUR 197 940,56, ekspozīciju iekārtošanai un eksponātu restaurācijai EUR 126 445,00, skulpturālu veidojumu izgatavošanai EUR 11 858,00 ]. Sētas “Upāni” ekspozīciju dizainu ir veidojis dizaina birojs H2E, kurš ar savu darbību ir plaši pazīstams arī ārpus Latvijas.

2022. gada maijā vecticībnieku sētā “Upāni” atvērtas 3 jaunas ekspozīcijas: “Lūgšanu istaba”, “Galdnieka amats Latgalē 20.gs. 1.pusē” un “Lopkopība Latgalē 20.gs. 1.pusē”.  Ekspozīciju satura atslēgas vārdi ir “noslēgtība”, “skarbums”, “pašizolācija”.  Katrā no 3 ekspozīcijām ir definēta sava atmosfēra, kas palīdz izprast noslēgto vecticībnieku kultūru. Sadzīviskie un garīgie aspekti savijās vienā. Sētas ikdienas dzīve ir atspoguļota 3 varoņu – Isaja, Feodosijas un ģimenes mīluļa jēriņa Astītes stāstos.  

2023. gadā VKKF mērķprogrammas “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” projektu konkursa Latgales kultūras programma 2023 ietvaros Naujenes Novadpētniecības muzejā tika īstenots projekts “Slutišķu ciema vecticībnieku kultūras mantojuma izzināšana, atpazīstamības veicināšana un integrēšana muzeja izglītojošajās aktivitātēs”. Projekta ietvaros tika radīta kvalitatīva izglītojošā programma Slutišķu sādžas vecticībnieku kultūras mantojuma izzināšanai, praktizēšanai, atpazīstamības veicināšanai un integrēšanai muzeja izglītojošajās aktivitātēs.

2024. gadā, Valsts zivju fonda apstiprinātā projekta S0ZF 24-00-S0ZF04-000015 ietvaros ir uzsākta muzeja dabas ekspozīcijas uzlabošana. 

 

Esat laipni gaidīti lielākajā un modernākajā Augšdaugavas novada muzejā!

 

 _DSC0650

    

Share