Projekta rezultāti

Šai sadaļā var iepazīties ar projektā tapušiem izdevumiem.  

1. Muzejpedagoģiskās programmas “Tradicionālās amatu prasmes Latgales zemnieka sētā” darba burtnīca

Muzejpedagoģiskā programma “Tradicionālās amatu prasmes Latgales zemnieka sētā” ir izstrādāta projekta ENI-LLB-1-216  “Seno amatu jaunā dzīve” aktivitātes 3.4. “Muzeja izglītojošo programmu izstrāde” ietvaros. Programmas saturs balstīts divās projekta ietvaros tapušās izstādēs: “Podniecības tradīcijas Daugavpils novadā” un “Rokdarbu tradīcijas Daugavas ielejas teritorijā”.

Pirmskolas un sākumskolas vecuma bērni programmas ietvaros var darboties izmantojot darba burtnīcu, kura ir lejupielādejama šeit: Darba burtnīca

Burtnīcu  bezmaksas var lejupielādēt jebkurš interesents un izmantot ne tikai muzejā, bet arī ģimenē, runājot par senču dzīvesveidu un senajām amatu prasmēm. Burtnīca iepazīstina ar Latvijas kultūrvēsturiskajiem novadiem, Latgales zemnieka sētu, tās jēdzienu un arhitektūru. Ar dažādu uzdevu starpniecību tiek piedāvāts izpētīt cimdu rakstus Daugavpils novadā, izprast kokamatniecības un podniecības nozīmi lauku sētā, soli pa solim iepazīt vilnas apstrādes procesu. Burtnīca rosina bērnu pastavīgi pētīt, izzināt, novērot un pārdomāt ekspozīcijās un izstādēs redzēto, vienlaikus ļaujot radoši izpausties pildot uzdevumus

2. Izstāžu “Podniecības tradīcijas Daugavpils novadā” un “Rokdarbu tradīcijas Daugavas ielejas teritorijā” ceļveži latviešu, krievu un angļu valodā.

Izstāžu ceļvedis                 Путеводитель по выставкам         Exhibition guide

 

3. Ielūgums uz izstādēm “Podniecības tradīcijas Daugavpils novadā” un “Rokdarbu tradīcijas Daugavas ielejas teritorijā”  latviešu un  krievu  valodā.

Ielūgums izstāžu apmeklējumam         Приглашение на выставки

                                         

4. Grāmata “Seno amatu jaunā dzīve” latviešu un krievu valodā.

Projektā  ENI – LLB – 1 – 216 “Dvinas / Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei” ir izdota grāmata „Seno amatu jaunā dzīve”. Grāmatas mērķis ir prezentēt sabiedrībai projekta realizācijas gaitu un rezultātus. Izdevums sastāv no 3 nodaļām. Nodaļā „Pagātne” lasītājam tiek sniegts ieskats etnogrāfiskās ekspedīcijas un nometņu norisēs, publicēti projekta zinātniski pētnieciskā darba un nemateriālā kultūras mantojuma ekspertu darba rezultāti. Nodaļā „Tagadne” ir aprakstīta 3 muzeju kolekciju veidošana, sniegts projektā iepirkto eksponātu raksturojums. Nodaļa „Nākotne” iepazīstina lasītāju ar muzejpedagoģisko programmu izstrādi, to mērķiem un uzdevumiem.

Seno amatu  jaunā dzīve – LV

Seno amatu  jaunā dzīve – RUS

Naujenes Novadpētniecības muzejs pateicas par ieguldīto darbu grāmatas tapšanā:

Augšdaugavas novada Kultūras pārvaldes vadītājai Inārai MUKĀNEI, kultūras pasākumu organizatorei Anitai LIPSKAI, māksliniecei Olgai GŽIBOVSKAI,  dizainerei Solvitai KUKLEI – LITAVNIECEI, izdevniecībai SIA “SAVA GRĀMATA”

TEICĒJIEM:  Initai IVDRA, Regīnai BAIKAI, Vijai ĻEGUŠAI, Fraņai MORKĀNEI, Līvijai RIMŠAI, Silvijai BAIDAI, Vladsilavam ZAVADSKAM, Genovefai MUKĀNEI, Dacei TEIVĀNEI, Sanitai CIRSEI,  Lidijai GRUSTĀNEI, Genovefai ORBIDĀNEI,  Vjačeslavam VOROŠENAM, Janīnai VOROŠENAI, Jānim ŠALKOVSKIM, Ģertrūdei RASNAČEI, Teklai SVĒTIŅAI, Silvijai VOIŅAI, Valentīnai GADZĀNEI, Olgai PAULIŅAI, Valdim PAULIŅAM, Virgīnijai LOCIKAI, Helēnai AUKSTAREI, Jānim AUGUSTĀNAM, Mārītei AUGUSTĀNEI, Inesei BĒRZIŅAI, Annai LAZDĀNEI, Maijai KIVLENIECEI

PROJEKTA EKSPERTIEM: Ingai ZEILEI, biedrībai “ŪDENSZĪMES”

PROJEKTA PARTNERIEM:  Nacionālajam Polockas vēstures un kultūras muzejam – rezervātam un Zinātniski pētnieciskai kultūras institūcijai “Braslavas rajona muzeju apvienība”

 

Share